Om Shri Sai Laxmi Narayanana Namah

 Om Shri Sai Laxmi Narayanana Namah

Om Shri Sai Laxmi Narayanana Namah